Verdigrunnlag

Lundheim folkehøgskoles pedagogiske sikte er allmenndanning. Personlig utvikling og vekst er like viktig som innlæring av teoretisk kunnskap.

Lundheim folkehøgskole har som grunnlag at det enkelte mennesket er ukrenkelig og har rett til et selvstendig liv. Fellesskapet bygger på likeverd og toleranse.

Lundheim folkehøgskole er en kristen folkehøgskole med røtter i den kristne folkehøgskoletanken og den grundtvigske folkehøgskoletradisjonen.

Målsetting

Lundheim folkehøgskole har som mål:

  • gi et godt undervisningstilbud, tilpasset den enkelte elev.
  • skape et godt miljø på skolen gjennom et målrettet sosialpedagogisk arbeid.
  • arbeide for å gjøre den enkelte selvstendig og i stand til å ta vare på eget og andres liv.
  • skape holdninger som bygger på at alle mennesker er likeverdige uansett kjønn, fysisk/psykisk utrustning, alder eller rase.